Dân gian chữa đau dạ dày bằng nghệ đen, nghệ vàng như thế nào?