Dừng sử dụng sữa tăng cân có bị sụt cân trở lại không?